Zawiadomienie

Zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „PLAŻOWY” w Białymstoku ul. Plażowa 56 15-502 Białystok;

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie prawa do działki rodzinnej, naliczanie opłat ogrodowych, dochodzenie ewentualnych roszczeń

3. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust.1 lit b i c RODO, art. 51 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, par.157 Statutu PZD;

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot lub organ upoważniony na podstawie przepisów prawa;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów związanych z Państwa prawem do działki rodzinnej, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a po tym okresie w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa

6. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a także ich przeniesienia;

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dotyczą dane osobowe, może cofnąć zgodę w dowolnym momencie;

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych osobowych;

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”