WAŻNA INFORMACJA

UWAGA DZIAŁKOWCY

Miasto Białystok przystąpiło do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca. Na obszarze, który ma być ujęty przedmiotowym planem znajduje się także nasz ogród ROD “Plażowy”. Przewidywane przeznaczenie obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ciołkowskiego, J.K. Branickiego, Baranowicką, Dojlidy Fabryczne, Stawową, Dojnowską, Plażową. Ks. S. Suchowolca, Myśliwską, Niedźwiedzią, Żubrów to głównie zabudowa mieszkaniowa, produkcyjna i usługowa, z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zarząd ROD “Plażowy”, mając świadomość jak ważne jest oznaczenie terenu na którym położony jest nasz ogród, jako terenu zieleni działkowej (ZD), zwraca się do wszystkich działkowców z ROD “Plażowy”, wszystkich członków PZD oraz wszystkich sympatyków, do złożenia stosownych wniosków do projektu planu.

Wnioski do projektu planu można wnosić w terminie do 13 lutego 2019 r. w formie:

  • pisemnej ( na adres Departament Urbanistyki Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr. I. Białówny 11 15-437 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu przy ul. dr. I. Białówny 11 pok. 217),
  • drogą elektroniczną ( adres: du@um.bialystok.pl ).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku:

Nazwisko i imię
Adres

Wniosek
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca.

Wnioskuję o oznaczenie w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca terenu zajmowanego przez Rodzinny Ogród Działkowy “Plażowy” jako terenu zieleni działkowej (ZD).

Podpis

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA