Opłaty

OPŁATY DZIAŁKOWE 2023 rok

Stawki opłat wynoszą:

  • opłata ogrodowa 1,50 zł za m2
  • składka członkowska 6 zł
  • opłata energetyczna stała 16 zł
  • opłata wodna stała 27 zł
  • opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci) 96 zł
  • partycypacja inwestycyjna 50 zł

Termin wnoszenia opłat upływa 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010

Pozostałe opłaty:

  • opłata za podłączenie do ogrodowej sieci wodociągowej 300zł
  • opłata za podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej 500zł

Opłaty dla nowych działkowców:

  • wpisowe 400 zł
  • opłata inwestycyjna 700 zł