KOMUNIKAT z dnia 11.05.2017r.

  1. Zarząd ROD „Plażowy” przypomina o obowiązku wyposażenia każdej działki w kompostownik. Powinien być on umieszczony w zacienionej części działki w miejscu mniej widocznym. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. Zabrania się wyrzucania odpadów zielonych oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych do pojemników na nieczystości ustawionych na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów oraz resztek roślinnych na terenie ROD. Podstawa prawna § 42, § 68 ust.2 i 5 Regulaminu ROD.
  2. Wjazd na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi oraz ich parkowanie na terenie ogrodu jest zabronione. Zarząd ROD „Plażowy” dopuszcza wjazd na teren ogrodu w celu dowiezienia do działki materiałów budowlanych, nawozów itp. Po rozładunku należy bezzwłocznie wyjechać z terenu ROD. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ogrodu pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Za osobę niepełnosprawną uważa się osobę, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Podstawa prawna § 68 ust.6 i 7, §69, § 70 ust.1 i 4 Regulaminu ROD.
  3. Każda działka powinna być oznaczona tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu. Podstawa prawna § 72 ust.2 Regulaminu ROD.
  4. Zarząd ROD zwraca się do wszystkich działkowców o uaktualnienie swoich danych kontaktowych.
  5. Stwierdzenie przez Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione pobierania przez działkowca wody poza wodomierzem lub energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego co wiąże się ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policję. Podstawa prawna § 77 ust.5, § 78 ust.4 Regulaminu ROD.