OPŁATY DZIAŁKOWE 2023 rok

Stawki opłat wynoszą:

 • opłata ogrodowa 1,50 zł za m2
 • składka członkowska 6 zł
 • opłata energetyczna stała 16 zł
 • opłata wodna stała 27 zł
 • opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci) 96 zł
 • partycypacja inwestycyjna 50 zł

Termin wnoszenia opłat upływa 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010

Pozostałe opłaty:

 • opłata za podłączenie do ogrodowej sieci wodociągowej 300zł
 • opłata za podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej 500zł

Opłaty dla nowych działkowców:

 • wpisowe 400 zł
 • opłata inwestycyjna 700 zł

INFORMACJA – DYŻURY MAJ 2023

Podajemy terminy dyżurów Zarządu ROD „PLAŻOWY” w sprawach nie związanych z opłatami działkowymi.

 • 11 maja (czwartek) godz. 16.00 – 17.00
 • 13 maja (sobota) godz. 11.00 – 12.00
 • 18 maja (czwartek) godz. 16.15 – 17.15
 • 25 maja (czwartek) godz. 15.00 – 16.00

Informacja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Miastem Białystok na udzielenie dotacji celowej w kwocie 50 tys. złotych na modernizację bramy wjazdowej i wykonanie monitoringu ROD.

Zarząd ROD “PLAŻOWY”

ZAWIADOMIENIE – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD „PLAŻOWY” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 6 maja 2023 roku w świetlicy ROD.

Początek obrad:
W I terminie godzina 11.00
W II terminie godzina 11.30

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 27 i 28 kwietnia w godzinach 14.30 – 16.30 w świetlicy ROD.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

INFORMACJA O OPŁATACH ZWIĄZKOWYCH 2023

W dniu 17 listopada 2022 roku na XVI posiedzeniu Krajowa Rada PZD przyjmując Uchwałę nr 2/XVI/2022 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych, ustaliła kwotę partycypacji w 2023 roku w wysokości 0,12 zł/m2. Środki uzyskane w ramach partycypacji trafiają w 65% do Okręgowego Zarządu i w 35% do Jednostki krajowej PZD.

Składka członkowska w 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 6zł od działki. Środki uzyskane w ramach składki członkowskiej pozostają w ROD.

Okręgowa Rada Podlaska PZD uchwałą z dnia 21 grudnia 2022r. zmieniła wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej przez nowego działkowca w roku nabycia prawa do działki. Nowa stawka tak zwanego “wpisowego” wynosi 400 zł i obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

Od 1 stycznia wzrasta opłata za obsługę księgową ogrodu prowadzoną przez Ośrodek Finansowo-Księgowy przy OZ Podlaskim. Wynosić ona będzie 21 zł od działki rocznie.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

INFORMACJA O WYCINCE DRZEW

Działkowiec, który zamierza wyciąć drzewo z działki (którego obwód pnia przekracza 50cm mierzone na wysokości 5cm od podłoża) musi złożyć do Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD wniosek o zgodę na ubieganie się o pozwolenie na wycinkę drzewa z działki w ROD. Po otrzymaniu zgody, dołącza ją do wniosku o pozwolenie na wycinkę składanym w urzędzie gminy.

Wniosek do pobrania w zakładce dokumenty na naszej stronie internetowej http://www.rod-plazowy.pl/

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

W dniu 14 grudnia 2022 roku Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu, na podstawie § 37 ust.2 Statutu PZD, zadecydowała o przedłużeniu obecnej kadencji w Związku na kolejny rok. Kadencja organów PZD w rodzinnych ogrodach działkowych, która upływa w 2023 roku, ulega przedłużeniu o rok do dnia odbycia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2024 roku, nie później jednak niż do 15 maja 2024 roku.

Pełna treść Uchwały Nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców, w odnośniku poniżej.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

INFORMACJA

Z materiałami sprawozdawczymi na Nadzwyczajne Walne Zebranie (projekty uchwał, wniosek zarządu oraz regulamin zebrania) będzie można się zapoznać w następujących terminach:

 • od dnia 1 grudnia na stronie internetowej www.rod-plazowy.pl
 • od dnia 1 grudnia na stronie ogrodu na Facebooku
 • od dnia 3 grudnia na tablicach informacyjnych na terenie ogrodu
 • w dniach 5 i 9 grudnia w godzinach 14.15 – 15.15 w świetlicy ROD

Krzysztof Żuchowski
Wiceprezes ROD „PLAŻOWY”

zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Wniosek Zarządu ROD na Nadzwyczajne Walne Zebranie

Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD

Uchwała w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego

ZAKRĘCENIE WODY

Informujemy, że w dniu 16 listopada po godzinie 15.00 nastąpi zakręcenie wody w naszym ogrodzie. Prosimy po tym terminie o odkręcenie zaworów-kranów, aby spuścić pozostałą wodę oraz odpowietrzyć instalację.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

Dyżury Skarbnika

Opłaty za zużytą wodę i energię Skarbnik ROD będzie przyjmował w dniach:

 • 20 października (czwartek) w godzinach 15.00 – 17.00
 • 22 października (sobota) w godzinach 11.30 – 14.00
 • 27 października (czwartek) w godzinach 14.00 – 16.00
 • 29 października (sobota) w godzinach 11.30 – 14.00

INFORMACJA

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w dniu 24 września (sobota) od godziny 12.00.
Działkowców, którzy nie będą mogli być w tym terminie na działce prosimy o podanie stanów wodomierzy i liczników energii do dnia 30 września:

 • telefonicznie 724 755 400 od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 19.00
 • drogą elektroniczną na adres zarzad@rod-plazowy.pl
 • w czasie dyżuru w dniu 29 września (czwartek) w godz. 16.00 – 17.00

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku niepodania stanów liczników do dnia 30 września, działkowiec obciążony zostanie ryczałtem za zużycie mediów zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie regulaminem.