KOMUNIKAT – ODCZYT LICZNIKÓW 2020

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w następujących terminach:
21 września (poniedziałek) 14.00 – 16.00 alejki 1 i 2 działki 1–41 oraz 204-207
22 września (wtorek) 14.00 – 16.00 alejka 3 działki 62-80, 101-119 oraz 201 i 202
23 września (środa) 14.00 – 16.00 alejka 4 działki 42-61 oraz 208-210
24 września (czwartek) 14.00 – 16.00 alejka 5 działki 81-100 oraz 120-137
25 września (piątek) 14.00 – 16.00 alejka 6 działki 140-200
26 września (sobota) 11.00 – 14.00 wszystkie alejki

SEGREGACJA ODPADÓW

Kilka informacji dotyczących segregacji odpadów:

1. Kontener na szkło z przyczyn technicznych leżących po stronie firmy odbierającej odpady ustawiony jest przy nowej bramie od ulicy Stawowej.

2. Przypominamy o zakazie wyrzucania odpadów wielkogabarytowych na terenie ROD “Plażowy”. Odpady takie każdy działkowiec powinien wywieźć ze swojej działki we własnym zakresie.

Zarząd
ROD “PLAŻOWY”

WALNE ZEBRANIE 2020

Szanowni Działkowcy,
25 czerwca Krajowa Rada PZD przedstawiła rozwiązania dotyczące Walnych Zebrań dla Zarządów ROD możliwe do podjęcia w obecnie panującej sytuacji. Po analizie możliwych rozwiązań oraz analizie sytuacji organizacyjnej i finansowej naszego ogrodu podjeliśmy decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania w ROD “PLAŻOWY” w 2020 roku.

Zarząd
ROD “PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” prosi wszystkich nowych działkowców, którzy nie odbyli szkolenia o zgłaszanie się po skierowanie w czwartki w godzinach 16 – 17.
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest obowiązkowy na mocy uchwały Krajowej Rady PZD Nr 2/XXIX/2019.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o wznowieniu od dnia 16 lipca dyżurów Zarządu. Odbywać się one będą w każdy czwartek w godzinach 16 – 17.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek jednorazowych przed wejściem do biura Zarządu.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że w dniu 25 czerwca (czwartek) w godz. 16-17 Skarbnik ROD, będzie przyjmował opłaty działkowe oraz zaległe opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody.

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o zawieszeniu do odwołania czwartkowych dyżurów Zarządu.

Do odwołania nie będą przyjmowane przez Skarbnika ROD opłaty działkowe, prosimy o wpłaty na konto bankowe. Informacje o wysokości opłat  udzielane będą telefonicznie  przez Skarbnika ROD pod nr. telefonu 508 179 322.

W sprawach przeniesienia praw do działki prosimy o kontakt telefoniczny nr. telefonu 724 755 400 we wtorki i czwartki w godzinach 17 – 19 lub drogą elektroniczną zarzad@rod-plazowy.pl

W pozostałych sprawach w razie potrzeby prosimy kontaktować się z Prezesem ROD lub Gospodarzem ROD.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, o dyżurach Skarbnika ROD, w czasie których, będzie można wnosić opłaty działkowe oraz zaległe opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody.

Szczegółowy harmonogram dyżurów

8 maja (piątek) 16.00 – 17.00
14 maja (czwartek) 16.00 – 17.00
21 maja (czwartek) 16.00 – 17.00
28 maja (czwartek) 16.00 – 17.00

KOMUNIKAT

Z powodu trwającego stanu epidemii, na podstawie Uchwały Nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD do chwili zwołania walnego zebrania obowiązują preliminarze finansowe uchwalone w 2019 roku. Zaliczkowo będą pobierane opłaty działkowe według stawek z ubiegłego roku. Zmianie ulega tylko wysokość opłaty za wywóz śmieci. Działkowców, którzy wpłacili zaliczkę w wysokości 200 zł prosimy o dopłatę. Informacji o wysokości opłat udziela Skarbnik ROD pod numerem telefonu 508 179 322.

Stawki opłat wynoszą:
– opłata ogrodowa 0,70 zł za m2
– składka członkowska 6 zł
– opłata energetyczna stała 20 zł
– opłata wodna stała 20 zł
– opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci)  50 zł

Wpłat należy dokonywać na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku. Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010  lub u Skarbnika ROD.

                                                                                                     Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 25 kwietnia zostanie odkręcona woda w naszym ogrodzie. Prosimy o zakręcenie zaworów-kranów, oraz o sprawdzenie stanu instalacji wodnej na swojej działce.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

W związku z trwającym stanem epidemii i odwołaniem terminu walnego zebrania oraz koniecznością zapewnienia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku prosimy o wpłatę zaliczki na poczet opłat ogrodowych za 2020 rok w kwocie 200 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010. W tytule wpłaty prosimy wpisać: numer działki zaliczka 2020.

Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie wpłat przez Skarbnika zostaje zawieszone do odwołania.

                                                                                                 Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Krajowy Zarząd PZD  Uchwałą Nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020 r., w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, postanowił wprowadzić  ograniczenia  w sposobie funkcjonowania ROD okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w ten sposób, że:

  1. Uprawnionym do pobytu na działce ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe.
  2. Wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe oraz świetlica za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki

W przypadku przedłużenia terminu  obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia, termin ograniczenia w funkcjonowaniu ROD ulegnie automatycznemu przedłużeniu do dnia wskazanego w rozporządzeniu.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

Pełna treść uchwały

WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WYWOŁANYM PRZEZ KORONOWIRUS COVID-19 ORAZ KONIECZNOSCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW I ICH RODZIN, NA PODSTAWIE UCHWAŁY Nr 44/2020 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW, ZARZAD ROD „PLAŻOWY” INFORMUJE O ODWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO, KTÓRE MIAŁO SIĘ ODBYĆ W DNIU 14 MARCA 2020 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 O GODZINIE 11.30

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD “PLAŻOWY” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE działkowców, członków PZD, które odbędzie się w dniu 14 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 20 ul. Leśna 30 w Białymstoku.

Początek obrad:
W I terminie godz. 11.30
W II terminie godz. 12.00

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 12 i 13 marca w godzinach od 14.00 do 15.00 w świetlicy ROD.