WALNE ZEBRANIE 2020

Szanowni Działkowcy,
25 czerwca Krajowa Rada PZD przedstawiła rozwiązania dotyczące Walnych Zebrań dla Zarządów ROD możliwe do podjęcia w obecnie panującej sytuacji. Po analizie możliwych rozwiązań oraz analizie sytuacji organizacyjnej i finansowej naszego ogrodu podjeliśmy decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania w ROD “PLAŻOWY” w 2020 roku.

Zarząd
ROD “PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” prosi wszystkich nowych działkowców, którzy nie odbyli szkolenia o zgłaszanie się po skierowanie w czwartki w godzinach 16 – 17.
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest obowiązkowy na mocy uchwały Krajowej Rady PZD Nr 2/XXIX/2019.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o wznowieniu od dnia 16 lipca dyżurów Zarządu. Odbywać się one będą w każdy czwartek w godzinach 16 – 17.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek jednorazowych przed wejściem do biura Zarządu.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że w dniu 25 czerwca (czwartek) w godz. 16-17 Skarbnik ROD, będzie przyjmował opłaty działkowe oraz zaległe opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody.

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o zawieszeniu do odwołania czwartkowych dyżurów Zarządu.

Do odwołania nie będą przyjmowane przez Skarbnika ROD opłaty działkowe, prosimy o wpłaty na konto bankowe. Informacje o wysokości opłat  udzielane będą telefonicznie  przez Skarbnika ROD pod nr. telefonu 508 179 322.

W sprawach przeniesienia praw do działki prosimy o kontakt telefoniczny nr. telefonu 724 755 400 we wtorki i czwartki w godzinach 17 – 19 lub drogą elektroniczną zarzad@rod-plazowy.pl

W pozostałych sprawach w razie potrzeby prosimy kontaktować się z Prezesem ROD lub Gospodarzem ROD.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, o dyżurach Skarbnika ROD, w czasie których, będzie można wnosić opłaty działkowe oraz zaległe opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody.

Szczegółowy harmonogram dyżurów

8 maja (piątek) 16.00 – 17.00
14 maja (czwartek) 16.00 – 17.00
21 maja (czwartek) 16.00 – 17.00
28 maja (czwartek) 16.00 – 17.00

KOMUNIKAT

Z powodu trwającego stanu epidemii, na podstawie Uchwały Nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD do chwili zwołania walnego zebrania obowiązują preliminarze finansowe uchwalone w 2019 roku. Zaliczkowo będą pobierane opłaty działkowe według stawek z ubiegłego roku. Zmianie ulega tylko wysokość opłaty za wywóz śmieci. Działkowców, którzy wpłacili zaliczkę w wysokości 200 zł prosimy o dopłatę. Informacji o wysokości opłat udziela Skarbnik ROD pod numerem telefonu 508 179 322.

Stawki opłat wynoszą:
– opłata ogrodowa 0,70 zł za m2
– składka członkowska 6 zł
– opłata energetyczna stała 20 zł
– opłata wodna stała 20 zł
– opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci)  50 zł

Wpłat należy dokonywać na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku. Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010  lub u Skarbnika ROD.

                                                                                                     Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 25 kwietnia zostanie odkręcona woda w naszym ogrodzie. Prosimy o zakręcenie zaworów-kranów, oraz o sprawdzenie stanu instalacji wodnej na swojej działce.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

W związku z trwającym stanem epidemii i odwołaniem terminu walnego zebrania oraz koniecznością zapewnienia środków finansowych na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku prosimy o wpłatę zaliczki na poczet opłat ogrodowych za 2020 rok w kwocie 200 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010. W tytule wpłaty prosimy wpisać: numer działki zaliczka 2020.

Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie wpłat przez Skarbnika zostaje zawieszone do odwołania.

                                                                                                 Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Krajowy Zarząd PZD  Uchwałą Nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020 r., w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, postanowił wprowadzić  ograniczenia  w sposobie funkcjonowania ROD okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w ten sposób, że:

  1. Uprawnionym do pobytu na działce ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe.
  2. Wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe oraz świetlica za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki

W przypadku przedłużenia terminu  obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia, termin ograniczenia w funkcjonowaniu ROD ulegnie automatycznemu przedłużeniu do dnia wskazanego w rozporządzeniu.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

Pełna treść uchwały

WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WYWOŁANYM PRZEZ KORONOWIRUS COVID-19 ORAZ KONIECZNOSCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW I ICH RODZIN, NA PODSTAWIE UCHWAŁY Nr 44/2020 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW, ZARZAD ROD „PLAŻOWY” INFORMUJE O ODWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO, KTÓRE MIAŁO SIĘ ODBYĆ W DNIU 14 MARCA 2020 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 O GODZINIE 11.30

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD “PLAŻOWY” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE działkowców, członków PZD, które odbędzie się w dniu 14 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 20 ul. Leśna 30 w Białymstoku.

Początek obrad:
W I terminie godz. 11.30
W II terminie godz. 12.00

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 12 i 13 marca w godzinach od 14.00 do 15.00 w świetlicy ROD.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 30 listopada /sobota/ oraz w dniu 7 grudnia /sobota/ w godzinach 11.00 – 12.00 w świetlicy wydawane będą klucze do nowej furtki . Odpłatność za klucz wynosi 6 zł i będzie pobierana przy okazji wnoszenia opłat ogrodowych za 2020 rok.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 grudnia furtka będzie zamykana.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 26 października nastąpi zakręcenie wody w naszym ogrodzie. Prosimy po tym terminie o odkręcenie zaworów-kranów, aby spuścić pozostałą wodę oraz odpowietrzyć instalację. Takie zachowanie ograniczy awarie po okresie zimowym.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”