KOMUNIKAT – DYŻURY SKARBNIKA CZERWIEC

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o dyżurach Skarbnika ROD w czasie których, można dokonywać opłat działkowych na 2021 rok oraz zaległych opłat za zużycie energii elektrycznej i wody.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

 • 7 czerwca (poniedziałek) 15.00 – 16.00
 • 22 czerwca (wtorek) 15.00 – 16.00
 • 30 czerwca (środa) 15.00 – 16.00

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – DYŻURY SKARBNIKA

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o dyżurach Skarbnika ROD w czasie których, można dokonywać opłat działkowych na 2021 rok oraz zaległych opłat za zużycie energii elektrycznej i wody.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

 • 6 maja (czwartek) 15.00 – 16.00
 • 8 maja (sobota) 10.00 – 12.00
 • 13 maja (czwartek) 15.00 – 16.00
 • 15 maja (sobota) 15.00 – 16.00
 • 27 maja (czwartek) 15.00 – 16.00

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – OPŁATY 2021

W związku z brakiem możliwości zwołania walnego zebrania z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej, władze krajowe PZD przesunęły termin jego zwołania do dnia 31 sierpnia 2021r. Do czasu zwołania walnego zebrania obowiązują preliminarze finansowe oraz stawki opłat działkowych z 2019 r. Zmianie ulega tylko wysokość opłaty za wywóz nieczystości. Informacji o wysokości opłat udziela Skarbnik ROD tel. 508 179 322.

Stawki opłat wynoszą:

 • opłata ogrodowa 0,70 zł za m2
 • składka członkowska 6 zł
 • opłata energetyczna stała 20 zł
 • opłata wodna stała 20 zł
 • opłata za odpady komunalne ( wywóz śmieci ) 70 zł

Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.
Numer rachunku 50 8060 0004 0000 2307 2000 0010

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – KLUCZE

Dnia 28 listopada (sobota) w godzinach 11.30-12.30 oraz 5 grudnia (sobota) w godzinach 10.00-11.00 wydawane będą w świetlicy klucze do nowej furtki od ulicy Dojnowskiej. Koszt klucza 7 zł.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 6 grudnia furtka będzie zamykana.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – ZAKRĘCENIE WODY

Informujemy, że w dniu 27 października nastąpi zakręcenie wody w naszym ogrodzie. Prosimy po tym terminie o odkręcenie zaworów-kranów, aby spuścić pozostałą wodę oraz odpowietrzyć instalację. Takie zachowanie ograniczy awarie po okresie zimowym.

ZARZĄD
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT – AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Zarząd ROD „PLAŻOWY” przypomina o pisemnym obowiązku zgłaszania do Zarządu ROD zmiany danych osobowych w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje związane z prawem do działki. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub odmowy przyjęcia korespondencji pisma, po ich zwrocie przez pocztę, traktuje się jako doręczone.

Podstawa prawna § 81 ust.1-3 Regulaminu ROD.

KOMUNIKAT – ODCZYT LICZNIKÓW 2020

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje, że odczyt stanów wodomierzy i liczników energii elektrycznej, będzie dokonany w następujących terminach:
21 września (poniedziałek) 14.00 – 16.00 alejki 1 i 2 działki 1–41 oraz 204-207
22 września (wtorek) 14.00 – 16.00 alejka 3 działki 62-80, 101-119 oraz 201 i 202
23 września (środa) 14.00 – 16.00 alejka 4 działki 42-61 oraz 208-210
24 września (czwartek) 14.00 – 16.00 alejka 5 działki 81-100 oraz 120-137
25 września (piątek) 14.00 – 16.00 alejka 6 działki 140-200
26 września (sobota) 11.00 – 14.00 wszystkie alejki

SEGREGACJA ODPADÓW

Kilka informacji dotyczących segregacji odpadów:

1. Kontener na szkło z przyczyn technicznych leżących po stronie firmy odbierającej odpady ustawiony jest przy nowej bramie od ulicy Stawowej.

2. Przypominamy o zakazie wyrzucania odpadów wielkogabarytowych na terenie ROD “Plażowy”. Odpady takie każdy działkowiec powinien wywieźć ze swojej działki we własnym zakresie.

Zarząd
ROD “PLAŻOWY”

WALNE ZEBRANIE 2020

Szanowni Działkowcy,
25 czerwca Krajowa Rada PZD przedstawiła rozwiązania dotyczące Walnych Zebrań dla Zarządów ROD możliwe do podjęcia w obecnie panującej sytuacji. Po analizie możliwych rozwiązań oraz analizie sytuacji organizacyjnej i finansowej naszego ogrodu podjeliśmy decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania w ROD “PLAŻOWY” w 2020 roku.

Zarząd
ROD “PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” prosi wszystkich nowych działkowców, którzy nie odbyli szkolenia o zgłaszanie się po skierowanie w czwartki w godzinach 16 – 17.
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest obowiązkowy na mocy uchwały Krajowej Rady PZD Nr 2/XXIX/2019.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „PLAŻOWY” informuje o wznowieniu od dnia 16 lipca dyżurów Zarządu. Odbywać się one będą w każdy czwartek w godzinach 16 – 17.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek jednorazowych przed wejściem do biura Zarządu.

Zarząd
ROD „PLAŻOWY”